Barion Pixel

ÁSZF

ÁSzF

A szolgáltató adatai

Szolgáltató neve: Kovács Eszter egyéni vállalkozó Adószám: 69351639-1-39 Email: kovacseszterev@gmail.com Tel.: +36(20)2938309 Cím: 8420 Zirc, Békefi A. u. 26. Bankszámlaszám: 11773487-01515772-00000000 Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza Kovács Eszter egyéni vállalkozó (továbbiakban Vállalkozó) tevékenységével kapcsolatos megrendeléseinek teljesítéséhez szükséges általános szerződési feltételeit:

Termék megrendelése, visszaigazolás

Megrendelő árajánlatkérését elektronikus úton, e-mailben juttathatja el a vállalkozóhoz. Megrendelő által az ajánlatkéréshez adott brief-nek tartalmaznia kell minden olyan információt és elvárást, amely a feladat megvalósításához szükséges, illetve az igényelt megvalósítási határidőt. Vállalkozó az ajánlatkérés kézhezvételétől számított három munkanapon belül felveszi a kapcsolatot ajánlatkérővel – telefonon vagy e-mail útján – és a részletek egyeztetését követően megküldi árajánlatát, mely tartalmazza az ajánlati kötöttség idejét. Az ajánlat tartalmazza a  termékre jellemző összes adatot (l. brief), mely alapján a termék elkészíthető, valamint a vállalási határidőt. Megrendelő részéről az ajánlattól lényeges kérdésben eltérő tartalmú elfogadása új ajánlatnak minősül, melyre Vállalkozó a fentiek szerint három munkanapon belül válaszol. Az árajánlatkérés nem minősül szerződésnek.

Szerződés megkötése

A termék megrendelése az árajánlat elfogadásával jelen ÁSZF alapján jön létre. Jelen dokumentum alapján megkötött szerződések nem kerülnek iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerülnek megkötésre, későbbiekben nem kereshetők vissza, nem minősülnek írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródnak, magatartási kódexre nem utalnak, ugyanakkor vállalkozó magára nézve teljes mértékben kötelezőnek és betartandónak tekinti a 2008. évi XLVII. törvényt a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen magatartás tilalmáról. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://www.teszt.kovacszsu.hu/aszf/

Tervezés, jóváhagyás

A szerződéskötést követő legfeljebb 10 munkanapon belül, Megrendelő által átadott részletes brief alapján Vállalkozó legalább 2, legfeljebb 4 tervet készít, melyeket e-mail útján megküld Megrendelő részére. Megrendelő legfeljebb 3 munkanapon belül kiválasztja az igényeinek leginkább megfelelő tervet, amiről e-mailben értesíti Vállalkozót. Megrendelő – a válasz megküldését követő legfeljebb 10 munkanapon belül legfeljebb 3 alkalommal –  igényelhet kisebb szöveg- vagy képmódosításokat. Amennyiben Megrendelő az első körben készített tervek egyikét sem fogadja el, köteles új, az előzőt kiegészítő briefet küldeni Szolgáltatónak. Ez alapján Szolgáltató legfelejbb 2 módosított tervet dolgoz ki. Az újratervezés után 1 alkalommal van Megrendelőnek kisebb módosításra lehetősége. Amennyiben a munka megvalósításának a költsége a teljesítés során Megrendelő új kérései miatt módosul, Vállalkozó egy módosított árajánlatot készít, illetve felfüggeszti a munkát annak visszaigazolásáig. A felmerült többletköltségek csak akkor érvényesíthetőek, ha ezen módosított árajánlatot Megrendelő visszaigazolja. Amennyiben a Megrendelő a módosított árajánlatot annak megküldésétől számított 10 napon belül nem fogadja el, a szerződés megszűnik, a felek kötelesek egymással elszámolni a „Szerződés megszűnése” fejezetben foglaltak szerint. A kész termék elektronikus átadását követően Megrendelő minőségi kifogást csak a teljesítéstől számított 3 napos határidőn belül támaszthat. Amennyiben a megadott határidőn belül kifogás nem érkezik, a teljesítést szerződésszerűen megtörténtnek kell tekinteni.

Díj mértéke, díjfizetés

Vállalkozó és Megrendelő az árajánlatban szereplő díjat tekinti jelen szerződés munkadíjának. Vállalkozó jogosult az árajánlatban meghatározott előleg kézhezvételére, mely összeg a munkadíj összegébe, illetve az elszámolásba beleszámít. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a teljesítési határidő az előleg kézhezvételével kezdődik. A teljesítést követően, Vállalkozó által kiállított számlát Megrendelő annak kézhezvételét követő 5 napon belül köteles a számlán feltüntetett módon teljesíteni. Késedelmes fizetés esetén Vállalkozó a Ptk. szerinti késedelmi kamat, valamint a jogszabály szerint behajtási költségátalány összegére válik jogosulttá.

A vásárlás menete a webshopban, a szerződés létrejötte:

 

A szerződés elektronikus úton jön létre, azzal, hogy Vásárló a terméket megrendeli, megrendelését elküldi, és azt az Eladó visszaigazolja (kifejezetten elfogadja a Vásárló ajánlatát) a Vásárló által megadott e-mail címére, az adatvédelmi rendelkezések betartása mellett. Az Eladónak jogában áll az igazolás visszaküldését követően is a szerződéstől elállni, annak teljesítésére tőle már el nem várható okok miatt (pl.: a terméket már nem forgalmazza, jelentős áru-, anyaghiány, vis maior, betegség, stb.). Elállás esetén az Eladó köteles elszámolni a Vásárlóval, amennyiben pénz vagy árumozgás történt.

 

Az Eladó által forgalmazott termékek a www.kovacszsu.hu weboldalon kerülnek bemutatásra, a webáruházban található termékek képezik az Eladó és a Vásárló közötti szerződés tárgyát. A weboldalon a „Termékek” menüpontra kattintva érhetők el az egyes termékek. A termék nevére kattintva nyithatók meg a részletes információk az egyes termékekre vonatkozóan. A fényképeken esetlegesen látható dekorációs elemek nem részei a terméknek, kivéve ha az a termékleírásban külön kiemelésre kerül. Az esetleges elírásokért, téves adatokért az Eladó felelősséget nem vállal.

 

A Vásárló kiválasztja a rendelni kívánt terméket, majd „Kosárba” teszi azt.

 

A weboldal jobb felső sarkában található „Kosár” ikonra kattintva van lehetőség megnyitni a kosarat és megtekinteni annak tartalmát, a megvásárolni kívánt termékeket és azok darabszámát. A kosárból kilépve lehetőség van arra, hogy a Vásárló a weboldalon tovább folytassa a termékek áttekintését, vásárlását.

Amennyiben a Vásárló törölni kívánja a kosárban található termékeket, ezt a termék előtt található „X” gomb megnyomásával van lehetőség megtenni.

 

Ha minden megvásárolni kívánt termék a kosárba került, a Vásárló a „Tovább a pénztárhoz” gomb megnyomásával kezdheti el a megrendelési folyamatot.

A következő ablakban kerülnek megadásra a Vásárló személyes adatai (vezetéknév, keresztnév, cégnév, cím, esetleges szállítási cím, amennyiben eltér a lakcímtől, e-mail cím, telefonszám, adószám, a megye kiválasztásra kerül egy legördülő menü segítségével).

 

Amennyiben a számlázási és a szállítási adatok eltérőek, abban az esetben a „Szállítás másik címre” rubrikát be kell jelölni és a szállítási adatokat meg kell adni.

 

A megrendelés során a Vásárló kiválasztja a szállítás és a fizetés módját.

 

A Vásárlónak lehetősége van megjegyzést írni a megrendelés mellé, ezt az erre szolgáló négyzetbe írhatja bele.

Ezt követően kerülnek elfogadásra az Általános Szerződési Feltételek a vonatkozó négyzet jelölésével.

 

Ezután – amennyiben mindent rendben talál a Vásárló – a megrendelés elküldésre kerül a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával.

 

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013

Fizetési feltételek:

Az Eladó által üzemeltetett webáruházban fizetni előre utalással, bankkártyával (Barion) rendszerén keresztül lehet.

Előre utalással történő fizetés: a Vásárló ez esetben az Eladó bankszámlájára utalja a megvásárolni kívánt termék ellenértékét. Az összeg Eladó bankszámlájára történő megérkezését követően Eladó intézkedik a termék feladásáról/átadásáról.

Bankkártyás fizetés (Barion): a weboldalon a Vásárló kiválasztja a kártyás fizetést, majd a banki oldalon meg kell adni a kártya adatait. A fizetés gomb megnyomása utána a bank visszairányítja a Vásárlót az Eladó weboldalára, ahol láthatja a sikeres tranzakció adatait.

A bankkártyával történő fizetés során felmerülő esetleges hibákért Eladó nem vállal felelősséget. Vásárló fizetéskor felel azért, hogy jogosult a megadott fizetési mód és eszköz használatára, és hogy a megadott fizetési adatok valósak és pontosak.

Az Eladó jogszabályi kötelezettségének eleget téve felhívja a Vásárló figyelmét, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele (termék megrendelése) az Eladó javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után.

A megrendelés teljesítésére kizárólag a vételár megfizetését követően kerül sor.

A Vásárló elfogadja, hogy a termék ellenértékéről kiállított számlát kizárólag elektronikus úton kapja meg az általa megadott elektronikus levelezési címre. A Vásárlónak gondoskodnia kell arról, hogy az elektronikus úton történő számla kézbesíthető legyen és a technikai beállítások (pl. tűzfalak) ezt ne akadályozzák. Elektronikus levelezési cím változása esetén a Vásárló köteles az Eladót elektronikus levélben értesíteni.

A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya alá tartozó megrendelések esetén a Vásárló minősül ajánlattevőnek, és a szerződés a Vásárló által a honlapon keresztül tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései szerint.

 

A Vásárló a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után.

 

A megrendelés Eladóhoz történő beérkezése, válaszüzenet formájában visszaigazolásra kerül, ha szükséges az Eladó képviselője felveszi a kapcsolatot telefonon, vagy elektronikus üzenet formájában a Vásárlóval.

 

A felek közötti szerződés minden esetben akkor jön létre, amikor az Eladó kinyilvánítja, hogy elfogadja a Vásárló megrendelését.

 

Ha a Vásárló megrendelést küld a webáruház oldalán, és az Eladó a megrendelést e-mailben visszaigazolja (kifejezetten elfogadja a Vásárló ajánlatát) adásvételi szerződés jön létre a Vásárló és az Eladó között. (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a Vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvásárolni.)

 

A Vásárló elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés nem minősül írásban megkötöttnek, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései vonatkoznak.

 

A szerződés magyar nyelven jön létre, a webáruház elektronikus formában, automatikusan tárolja a megrendelést, a szerződés egyéb módon nem kerül iktatásra, így a későbbiekben nem kereshető vissza.

 

Egyedi termék megrendelésére az Eladóval való elektronikus levélben, a weboldalon található kapcsolatfelvételi űrlap használatával, vagy telefonon történő kapcsolatfelvétel során van lehetőség. A termékkel kapcsolatos részletek elektronikus levélben kerülnek egyeztetésre, az egyedi termék árát és a teljesítés határidejét Eladó szintén elektronikus levélben közli a Vásárlóval. Amennyiben a Vásárló elfogadja az Eladó ajánlatát, létrejön a szerződéses kapcsolat a felek között. Egyebekben a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései vonatkoznak az egyedi termékek megrendelésére is.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013

 

Szerződésszegés

Vállalkozó és a Megrendelő egyaránt szerződésszegést követ el, ha neki felróható okból -hibásan teljesít -késedelmesen teljesít, vagy a -teljesítés lehetetlenné válik Szerződésszegés esetén Felek egymással szemben kötbérfizetési felelősséggel tartozik. Felek – amennyiben az egyedi szerződésekben ettől eltérően nem állapodnak meg- a kötbér mértékét

  • késedelmes teljesítés, illetve hibás teljesítés miatti póthatáridő kitűzése esetén napi 0,33%-ban, de legfeljebb 12%-ban határozzák meg.

Amennyiben Vállalkozó a munkát a Megrendelőnek felróható okból nem tudja elvégezni (a Megrendelő szerződésszegése), úgy Vállalkozó jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére.

Szerződés megszűnése

  1. A felek között létrejött eseti szerződés a szerződésszerű teljesítéssel megszűnik.
  2. A felek között létrejött szerződés teljesítés nélkül is megszűnhet: Felek közös megegyezésével, a Megrendelő elállásával vagy felmondásával, Vállalkozó felmondásával vagy elállásával.
  3. Ha a Megrendelő az általános elállási jogát (nem a Vállalkozó szerződésszegéséből eredően érvényesített elállási jogát) gyakorolni kívánja, köteles a Vállalkozónak a felmerült költségeit, illetve kárát megtéríteni az alábbiak szerint:

-Amennyiben Megrendelő a megrendelést követően gyakorolja elállási jogát (nem a Vállalkozó szerződésszegése miatti elállási jogát) a munkakezdési szakaszban (a Vállalkozó még a tervek elkészítését nem kezdte meg, de előkészületeket tett a szerződés teljesítése érdekében – l. többkörös egyeztetés), akkor a teljes vállalkozási díj 10%-át kell kifizetnie bánatpénzként. – Amennyiben Megrendelő ezt követően, a munka készítési szakaszában (ha már belekezdett a tervekbe) gyakorolja elállási jogát, akkor a teljes vállalkozási díj 50%-át kell kifizetnie bánatpénzként. -Amennyiben a korrektúrafordulók utáni munka a megfelelő funkciókat és design elemeket tartalmazza, de a Megrendelő szubjektív látásmódja szerint nem kielégítő, akkor a teljes munka elkészítési díjának 90%-át kell kifizetnie bánatpénzként, ezután a termék átadásra kerül a Megrendelő részére. Ennek megfelelően ebben az esetben a szerződés a jövőre nézve szűnik meg. – Amennyiben a Megrendelő a munka/termék elkészítését követően szubjektív okból nem veszi át a terméket, akkor a termék elkészítési díj 100%-át kell kifizetnie bánatpénzként, mivel a Vállalkozó szerződésszerűen teljesített.

Adatkezelés

Vállalkozó tájékoztatja Megrendelőt, hogy személyes adatait szerződéskötés, illetve jogi kötelezettség teljesítése jogalapon kezeli Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltak szerint www.kovacszsu.hu/adatkezelesi-tajekoztato.

Tulajdonjog, szerzői jogok

Vállalkozó az általa elkészített munkákon a szerzői minőségét és nevét feltüntetheti, azokat referenciaként korlátozás nélkül felhasználhatja. Vállalkozó által készített munkák, illetve a munkafolyamat bármely szakaszában bemutatott tervek szerzői jogi védelem és a felek közti titoktartás alá tartoznak, ezek szerzői jogosultja kizárólag a Vállalkozó. A vagyoni jogosultságokkal kapcsolatos felhasználói jogok a Megrendelőt, a teljes ellenérték megfizetésétől kezdődően illetik meg akként, hogy az harmadik félre nem ruházható, át nem adható. A felhasználási jog – Vállalkozó írásbeli hozzájárulása nélkül – semmilyen változtatást, módosítást, átalakítást vagy ehhez kapcsolódó felhasználási módot, mértéket nem foglal magában. Vállalkozó a szerződés teljesítése során leszállított dolog feletti tulajdonjogát az ellenérték teljes megfizetéséig fenntartja.

Egyéb rendelkezések

A Felek írásos kommunikációnak fogadják el az e-mailben küldött leveleket. A kapcsolattartásra kijelölt e-mail cím Vállalkozó részéről: hello@kovacszsu.hu, illetve a www.kovacszsu.hu honlapon a Kapcsolat menüpontban feltüntetett e-mail-cím, a Megrendelő részéről pedig a honlapon, illetve elektronikus levélben leadott megrendelésen kapcsolattartóként megadott személy e-mail-címe. A Felek kölcsönösen írásosnak fogadnak el ettől eltérő e-mail címekről történő kommunikációt is, de bármilyen vitás kérdést vagy fizetési felszólítást a kijelölt címekre kell küldeni. Tekintettel arra, hogy jelen ÁSZF tárgyát képező termék előállítását Vállalkozó a Megrendelő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdi meg, melyet a Megrendelő tudomásul vett, és amelyet Vállalkozó Megrendelő utasítása és kifejezett kérése alapján állít elő, fogyasztónak minősülő Megrendelőt sem illeti meg a teljesítést követő felmondási vagy elállási joga. (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

A jogviták rendezése

A felek a megállapodás teljesítése során kölcsönösen együttműködve, egymás érdekeit is szem előtt tartva kötelesek eljárni. Bármely, a megrendelést érintő lényeges esemény vagy változás esetén a felek kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni. A felek a közöttük felmerült vitás kérdéseket igyekeznek békés úton rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a jogvita eldöntésére a szolgáltató székhelye szerinti bíróság vagy törvényszék az illetékes.